Vedtægter for Enhedslisten i Helsingør

§ 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten i Helsingør. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten – de rød-grønne. Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune.

§ 2. Formål Afdelingens formål følger Enhedslistens fælles formål og vedtægter.

§ 3. Medlemskab

3.1 Medlemskab sker ved indbetaling af kontingent til Enhedslistens landsorganisation.

3.2 Ethvert medlem af Enhedslisten med bopæl i Helsingør Kommune er medlem af Enhedslisten i Helsingør. Enhedslistens landsorganisation kan dog efter anmodning fra et medlem selv overflytte det pågældende medlem til at stå i en anden afdeling eller direkte under landsorganisationen.

3.3 Kontingent fastsættes af landsorganisationen Enhedslistens årsmøde.

3.4 Der afholdes medlemsmøde i afdelingen mindst 3 gange hvert halvår. Medlemsmøder indkaldes af bestyrelsen, som sikrer, at alle medlemmer bliver indbudt.

3.5 Valg af afdelingens repræsentanter til koordinerende instanser i Enhedslisten (fx regions bestyrelse, delegerede til årsmødet og lign.) foretages på generalforsamling eller på et medlemsmøde, hvor dette fremgår af den på forhånd udsendte dagsorden.

§ 4. Generalforsamlingen

4.1 Generalforsamlingen er afdelingens højeste myndighed.

4.2 Alle afdelingens medlemmer har taleret på generalforsamlingen.

4.3 Stemmeberettiget på generalforsamlingen er afdelingens medlemmer.

4.4 Intet medlem kan afgive mere end én stemme. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.

4.5 Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes – hvor intet andet fremgår af nærværende vedtægter – ved simpelt flertal.

4.6 Der føres referat over de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger. Beslutningsreferatet underskrives af referent og dirigent og sendes til samtlige medlemmer.

4.7 Ordinær generalforsamling, der afholdes hvert år inden udgangen af 1. kvartal, indkaldes pr. mail/brev med mindst 3 ugers varsel med mindst følgende dagsorden:

1) Valg af dirigent og referent

2) Godkendelse af dagsorden

3) Bestyrelsens beretning

4) Orientering fra byrådsmedlemmerne, regionsledelsesmedlemmer og lign.

5) Godkendelse af det reviderede regnskab

6) Indkomne forslag og vedtagelse af arbejdsplan for det kommende år

7) Budget for det kommende år

8) Valg af revisor og -suppleant’

9) Valg af bestyrelse på mindst 3 højst 9

10) Valg af repræsentanter til hovedstadens regionsråd

11) Eventuekt

Forslag til dagsordenens punkt 5. Indkomne forslag og ændringsforslag til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen. Bestyrelsen udsender pr. mail/brev indkomne forslag til afdelingens medlemmer senest 7 dage før afholdelse af generalforsamling.

Valg i afdelingen følger afdelingen Enhedslisten regler det vil sige der er kønskvotering og mindretalsbeskyttelse. Ved valg af bestyrelse kan der stemmes på en over halvdelen af det antal der skal vælges

Landsorganisationen ved forretningsudvalget kan i helt særlige situationer indkalde til ekstraordinær generalforsamling i afdelingen.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 10% af medlemmerne eller 1/3-del af bestyrelsen skriftligt kræver det med angivelse af, hvilket punkt de ønsker behandlet. Bestyrelsen indkalder hurtigst muligt, dog højst 21 dage efter modtagelse af kravet, og med mindst 7 dages varsel den ekstraordinære generalforsamling med det punkt på dagsorden, som den er krævet indkaldt på.

§ 5. Bestyrelsen er afdelingens ledelse mellem generalforsamlingerne med udgangspunkt i generalforsamlingens og medlemsmødernes beslutninger.

5.1. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og konstituerer sig selv med kontaktperson, kasserer og øvrige bestyrelsesmedlemmer på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

5.2. Bestyrelsen skriver referat af sine beslutninger.

5.3. Bestyrelsen kan udpege en kontaktperson eller et andet bestyrelsesmedlem til at udtale sig og agere på vegne af afdelingen under hensyntagen til afdelingens demokratiske beslutninger.

5.4. Bestyrelsesmøder er åbne for alle medlemmer af afdelingen.

5.5. Optagelse af lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver indstilling fra bestyrelsen og skal godkendes med mindst 2/3 af de afgivne stemmer på en generalforsamling eller et medlemsmøde, hvor dette punkt fremgår af den udsendte dagsorden. .

5,6. SUF Helsingør kan udpege en repræsentant til Enhedslistens bestyrelse. Dog skal repræsentanten være medlem af Enhedslisten også.

§ 6. Kommunalpolitik

6.1 Opstilling af kandidater til kommunalvalg foretages på en generalforsamling eller et medlemsmøde, hvor opstillingen fremgår af dagsorden. Udgangspunktet er sideordnet opstilling. Procedure for opstilling og valg af opstillingsform kan ændres på mødet.

6.2. Medlemmer, der opstiller for afdelingen, er forpligtet til at følge afdelingens retningslinjer samt deltage i afdelingens kommunalpolitiske baggrundsgruppe.

6.3. Afdelingens kommunalpolitiske arbejde udføres i samspil mellem de valgte og medlemmerne i baggrundsgruppen, der er åben for alle medlemmer. Det er vigtigt, at deltagelse i kommunalpolitik er en kollektiv opgave, der inddrager så mange medlemmer som muligt.

Ansvaret for at baggrundgruppen fungere har det medlem der er første suppleant til byrådet.

§ 7. Økonomi

7.1 Afdelingen får sine midler fra: medlemskontingent, partiskat fra medlemmer af afdelingen, der får vederlag for hverv, hvortil de er valgt for eller udpeget af afdelingen, stemmepenge fra kommunen, indsamlinger og frivillige bidrag.

7.2. Partiskat: Følger landsorganisationens vedtægter, hvor der betales 1/3 af bruttobeløbet. Det gælder byrådsmedlemmer samt andre hverv (råd, domsmænd, valgtilforordnede, nævn og bestyrelser), hvortil Enhedslisten udpeger repræsentanter. Afdelingen kan godkende reduktion i partiskatten svarende til tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med nedsat arbejdstid.

§ 8. Regnskab

Afdelingens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Regnskabet revideres af en revisor valgt af generalforsamlingen. Den af bestyrelsen valgte kasserer har tegningsretten for afdelingen.

§ 9. Vedtægtsændringer

Ændringer i nærværende vedtægt kan kun vedtages med simpelt flertal af de fremmødte på en generalforsamling.

§ 10. Opløsning

I tilfælde af at der ikke kan vælges en bestyrelse på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum, overdrages afdelingens aktiver til landsorganisationen, og afdelingen er nedlagt.

Forretningsorden for afdelingen:

1) Afdelingens medlemsmøder starter sædvanligvis kl. 19.00 og slutter normalt 21:30.

2) Møderne indkaldes med et varsel på mindst 7 dage i kalenderen på afdelingens hjemmeside samt udsendes pr. mail/brev.

3) Mødereferater udsendes og lægges på hjemmesiden inden 14 dage efter mødet.

4) Forslag, der ønskes udsendt og lagt på hjemmesiden inden mødet, sendes til afdelingens kontaktperson.

Således vedtaget på generalforsamlingen på Helsingør 21,1,18